Borduursteken

Voor het borduren van de bloem mag je je favoriete borduursteek gebruiken of een nieuwe borduurtechniek uitproberen. Alles is goed!

To embroider the flower you can use your favorite embroidery stitch or try a new embroidery technique. Everything is good!

DE RIJGSTEEK - is een makkelijke borduursteek en een basissteek voor het borduren. Je kan hem gebruiken om er contouren mee aan te geven of om lijnen te maken.

De naald wordt met regelmatige tussenruimtes in de stof gestoken. Zo maak je meerdere steken tegelijk. 
--------------------------------------------------------------------⁠⠀
THE RUNNING STITCH - is an easy basic embroidery stitch. You can use it for contour or make lines.⁠⠀
⁠⠀
The needle is inserted into the fabric at regular intervals. This way you make several stitches at the same time.⁠⠀

STIKSTEEK - Je steekt je borduurnaald van de achterkant naar voren bij 1 en maak een enkele, rechte steek, zo lang of kort als je wilt, naar 2.
Bij 2 naar beneden - 3 omhoog - 4 naar beneden
Herhaal 2 - 4

Ga verder langs je patroonlijn of de lijn die je wil borduren. Met deze steek kan je een mooie strakke aaneengesloten lijn borduren. Ook kan je met deze steek scherpe hoeken maken.
------------------------------------------------------------------------

BACK STITCH - You will insert your embroidery needle from the back forward at 1 and make a single, straight stitch, as long as short as you like, to 2.

Down 2 - Up 3 - Down 4 - Repeat 2 - 4

Continue along your pattern line of the line you want to embroider. With this stitch you can embroider a nice tight continuous line. You can also make sharp corners with this stitch.

SPLIJTSTEEK - Zoals de naam al aangeeft wordt de draad tijdens het maken van de steek gespleten. Het verdere verloop wordt onzichtbaar en het lijkt op een penseelstreek. Het geeft een glad borduuroppervlak. De steek wordt op dezelfde manier gemaakt als de steelsteek, maar de draad wordt nu door de naald gespleten. 
------------------------------------------------------------------------
SPLIT STITCH - As the name implies, the thread is split during the making of the stitch. The further course becomes invisible and it looks like a brush stroke. It gives a smooth embroidery surface. The stitch is made the same way as the stem stitch, but the thread is now split through the needle.

STEELSTEEK - Een veel gebruikte borduursteek en kan op veel verschillende manieren gebruikt worden. Voor achtergronden, contouren of lijnen. De draad wordt steeds aan dezelfde kant van de naald gehouden. 
1. Omhoog - 2. beneden - 3. omhoog - 4. beneden

Voor een breder effect moet de naald iets schuiner in de stof worden gestoken.
---------------------------------------------------------------------
STEM STITCH - A widely used embroidery stitch and can be used in many different ways. For backgrounds, contours or lines. The thread is always held on the same side of the needle.
1. Up - 2. down - 3. up - 4. down
For a wider effect, the needle should be inserted slightly more obliquely into the fabric.

KETTINGSTEEK - Dit is een geluste borduursteek. Je kan hem gebruiken voor vlakvullingen, randen, contouren en lijnen. De borduurdraad wordt onder de punt van de naald gelegd en vastgehouden met de linkerduim, terwijl met de naald voor elke steek een stukje ondergrondstof van dezelfde grootte wordt opgenomen.
------------------------------------------------------------------------
CHAIN STITCH - This is a looped embroidery stitch. You can use it for fillings, edges, contours and lines. The embroidery thread is placed under the tip of the needle and held with the left thumb, while the needle picks up a piece of the same size substrate for each stitch.

LOSSE KETTINGSTEEK - Deze wordt gebruikt voor bloem en bladvormen. De steek wordt als de kettingsteek gemaakt, alleen wordt nu elke lus met een vastzetsteekje vastgezet. 
1. De naald wordt op dezelfde plaats weer naar beneden gestoken als waar hij omhoog kwam, met de lus onder de naald.
2. Maak een vastzetsteekje
------------------------------------------------------------------------
SINGLE CHAIN STITCH - This is used for flower and leaf shapes. The stitch is made as the chain stitch, only now each loop is secured with a lock stitch. 

1. The needle is lowered again in the same place as it came up, with the loop under the needle. 

2. Make a lockstitch